Obchodné podmienky

Webová stránka WWW.LOCALOFFICE.SK je informačná stránka pre COWORKINGOVÉ priestory LOCAL OFFICE odkazujúca na rezervačný systém REENIO.

Prevádzkovateľom webovej stránky a rezervačného systému je spoločnosť:

Precisio s.r.o.; Veľkomoravská 5935/39D; 90101 Malacky; IČO: 51453193; DIČ: 2120710944

zapísaná. v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 126758/B, so sídlom Veľkomoravská 39/D, 90101 Malacky, IČO: 51 453 193, email: info@kolobezkovo.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27 , Odbor výkonu dozoru a Právny odbor tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax. č. 02/58 27 21 70, e-mail: ba@soi.sk

Online rezervácia a zmluva o prenájme

Vyplnením a odoslaním rezervácie prostredníctvom rezervačného formulára súhlasíte so znením a s uzatvorením zmluvy o flexibilnom prenájme zdieľaných nebytových priestorov v zmysle a v rozsahu údajov uvedených v rámci rezervácie. Úplné znenie zmluvy je uvedené v súbore PDF tu:

Platnosť a ukončenie zmluvy, storno rezervácie:

Vytvorenú rezerváciu je možné stornovať najneskôr 2 hodiny pred začiatkom doby prenájmu, realizovaná úhrada bude následne vrátená do 7 dní na účet nájomcu.

Zmluva nadobúda platnosť zaslaním potvrdenia o vytvorení online rezervácie na e-mail nájomcu

Platnosť zmluvy končím uplynutím doby prenájmu alebo stornom rezervácie.

Zmluva môže byť jednostranne, písomne(e-mailom) vypovedaná ak zmluvné strany nedodržia svoje povinnosti.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom je spoločnosť Precisio s.r.o., zap. v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 126758/B, so sídlom Veľkomoravská 5935/39D, 90101 Malacky, IČO: 51 453 193, (ďalej len "prevádzkovateľ"). 

Osobné údaje nájomcu:

- sú spracované bezpečne a na základe nariadenia EU a Zákona o ochrane osobných údajov

- v nevyhnutnom rozsahu a to predovšetkým za účelom identifikácie zmluvných strán, uzatvorenia a plnenia zmluvy, vytvorenia rezervácie, spracovanie úhrad a k nevyhnutnej komunikácii

- môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté iným spoločnostiam, predovšetkým správcovi a poskytovateľovi nehnuteľnosti, prevádzkovateľovi rezervačného systému, prevádzkovateľovi platobnej brány

- nebudú použité na marketingové účely

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a/ Právo na prístup k údajom - Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b/ Právo na opravu - Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c/ Právo na vymazanie - Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; odvoláte svoj súhlas; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d/ Právo na obmedzenie spracúvania - Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e/ Právo na prenosnosť údajov - Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f/ Právo namietať - Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

S vašou žiadosťou na vykonanie práva sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: zaslaním oznámenia na email: precisio.info@gmail.com, alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu: Veľkomoravská 39/D, 90101 Malacky

Súbory cookies

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na: zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe, rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve, monitorovanie správneho fungovania webu, skvalitňovanie poskytovaných služieb.

Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.

Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookies na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé. Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies: Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje); Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval); Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.

Zmena nastavenia ukladania cookies: Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. Vo svojom prehliadači si môžete cookies zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Cookies tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach.